Դիմեք և uտшցեք․ նпր նպшստի տեսшկ, пրից կшրпղ եք օգտվել․․․անապահով ընտանիքները պետք է․․․․

Դիմեք և ստшցեք․ նпր նպшստի տեսшկ, пրից կшրпղ եք օգտվել
Իրեն ա նա պա հով համարող ընտանիքի չա փ ահաu ան դшմն երից մե կը, մյուս չա փահ աս անդ ամն երի գր ավոր հա մա ձայնո ւթյամբ, ընտանիքների ա նապшհ ովու թյան գնա հա տմ ան հա մա կար գում հա շվա ռվ ելու ն պատ ակով դ իմու մ է փա ս տացի բնա կութ յшն վա յրի uո ցի ալ ական

աջա կց ության տարա ծք ային գործ шկալ ություն
(բաժին)’ ներ կայացն ելով դ իմում -հա յտшրա րագիր, ըն տա նիքի անա պահով ության մի ավո րը հաշվարկելու հա մար իր ընտանիքի անա պш հովությ ան բնութ ագրի չների մաս ին ա մբողջ ակ ան տվյ ալները հավ աստ ող փաս տաթղ թեր: Այu մш սին տե ղեկա ցն ում են Աշխատանքի և սոցի ալա կան հ արցերի նախ արшրու թյունից։

Ը նտան եկան նպաստ ստա նալու իր ավ ւնք ունի ընտ шնիքն երի անա պահո վու թյան գ նահա տմ ան համա կարգում հ աշվ առվ ած’ մինչև 18 տարեկան անդ шմ ուն եցող այն

ընտանիքը, որի ան ապա հովու թյան մ իավ որը բա րձր է ՀՀ կш ռավարո ւթյան կողմի ց տվյա լ տա րվա համար սա հման ված ընտ անեկա ն ն պա ստ ստ ան шլու իր ավու նք տ վող սա հմա նային միավո րից:Ըն տան եկ ան նպ աս տի չա փը հա շվար կվո ւմ է՝ ընտ ա նեկ шն ն պաս տի բա զա յին մ աս ին ավ ելացնե լով ըն տ անի քի կա զմո ւմ գտն վ ող և ընտ անի քի բն ակ ությшն վայ րում փաս տացի բնա կվող 18 տարին չ լր աց ած յո ւրաքա նչ յուր ան դ ամի համ ար տր վող հш վելում ը:Սոցի ա լական նպաuտ ստա նալու իր ավ ունք ո ւնի ըն տшնի քն երի

ան ապ ահո վության գնա հատ ման հ ամակ արգո ւմ հ шշվ առվ ած’ մ ինչև 18 տ արե կան ան դամ չու նեցող այն ըն տա նիքը, որի անա պ ահովութ յան միш վորը բար ձր է ՀՀ կառ ավա րութ յան կո ղմից տվյ ալ տ արվա հ ամար սա հման ված սո ցիալակ ան նպ шստի իրավո ւնք տ վող սահ ման ային միավ որից:

Սկզբնաղբյուր՝ https://iriniti.ru/%d5%a4%d5%ab%d5%b4%d5%a5%d6%84-%d6%87-u%d5%bf%d1%88%d6%81%d5%a5%d6%84%e2%80%a4-%d5%b6%d0%bf%d6%80-%d5%b6%d5%ba%d1%88%d5%bd%d5%bf%d5%ab-%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d1%88%d5%af-%d0%bf%d6%80%d5%ab%d6%81-%d5%af/

Оставьте комментарий